mandag 24. april 2017

Svar fra Byråd Berg om kollektivløsninger i Bjerke Bydel

VAR PÅ SPØRSMÅL FRA KENNETH ERIKSEN (H) - BEHOV FOR ØKT
KOLLEKTIVKAPASITET I BYDEL BJERKE MED NYE BOMSNITT

Jeg viser til spørsmål av 28.03.2017 fra Kenneth Eriksen (H):

Det vises til omtale i Østlandssendingen om innføringen av nye bomsnitt, ihht Oslopakke3-avtalen.
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/oslo-kan-fa-50-nye-bomstasjoner-1.13368951

For Bjerke bydels befolkning vil dette medføre at mange som idag ikke bekymrer seg over
bompenger nå må inkludere dette i sin adferd. Det er naturlig å tro at flere innbyggere vil velge
kollektivt fremfor bil etter at nye bomsnitt blir etablert. Dette er da også ihht byens og byrådets
målsettinger.

Hvordan planlegger Ruter for å øke kollektivkapasiteten i Bjerke?

Uavhengig av hvilke følelser og ønsker man har om trikk til Tonsenhagen, så vil trikk ikke kunne
bli realisert hurtig nok. Bomsnittene kommer, og da må kapasiteten økes samtidig. Hvis folk
ønsker å bytte fra bil til kollektivt så må de få anledning til det. Det meldes om at
kollektivkapasiteten i området allerede er sprengt - noe som har vært argumentasjonen bak ønsket
om trikk til Tonsenhagen.

Når vi ikke kan vente på trikken, hvilke andre løsninger vil bli iverksatt?

Svar:
I tråd med revidert avtale for Oslopakke 3 av 05.06.2016 er det igangsatt en utredning av nye
bomsnitt i Oslo. I den forbindelse utredes nye bomstasjoner ved bygrensen i nordøst og syd og i
Oslo. Etter planen skal berørte kommuner og fylkeskommuner, Oslo kommune, Bærum kommune
og Akershus fylkeskommune, avgi uttalelse til takster og plassering av bommene til Statens vegvesen i løpet av året. Utredningen og høringen er en del av grunnlaget for en stortingsproposisjon
om nye bomstasjoner og takster.

Trafikale konsekvenser inngår også i utredningen. Hvor det er behov for å styrke kollektivtilbudet
som følge av et nytt takstsystem med miljø- og tidsdifferensierte takster og nye bomsnitt, vil bli
utredet nærmere.

2
Ruter har fått i oppdrag å gå i dialog med Statens vegvesen og berørte etater med sikte på å
komme frem til en løsning slik at Statens vegvesen kan trekke sin innsigelse til forslaget til
reguleringsplan for trikk til Tonsenhagen. Partene har pr. i dag ikke kommet frem til en omforent
løsning.

Med hilsen
Lan Marie Berg
byråd