søndag 13. mars 2016

Årvollhallen - Byggestart i 2017

I februar stilte jeg spørsmål til Byrådet om hva som er status på Årvollhallen. Denne uken fikk jeg svar (se nederst). I brevet skriver byråden at byggestart er planlagt til 2017. Det er bra!

Det som bekymrer meg litt, som gjør at jeg må følge opp saken mer, er følgende formuleringer:
  • "Endelig avklaring av alternativ vil foreligge i månedsskiftet juni/juli inneværende år."
  • "Økonomiske hensyn vil bli tungt vektlagt."
Er dette bare standardfraser, eller ligger det noe mer her? Dette må jeg følge opp fremover. Idrettslaget har valgt løsningen de vil ha. Poenget med tilleggsbevilgningen som ble gjort i den reviderte budsjettprosessen var jo at idrettslaget skulle få det som de ønsker, fordi idretten er så viktig på Årvoll og klubben trenger både lager, kontorer, cafe og fotballgarderober - eller et skikkelig klubbhus som det også heter.

Hvorfor vil "økonomiske hensyn bli tungt vedktlagt"? Er ikke bevilgningene allerede gjort? Blir det et nytt steg tilbake ved neste budsjettbehandling? Blir det bare en minimumshall likevel, selv om vi har tatt denne ekstrarunden for å sikre at klubbens interesser blir ivaretatt?

Jeg synes det var unødvendig å skape usikkerhet om Årvollhallen. Nå har vi kjempet lenge nok. Håper vi ikke trenger flere omkamper.


Under finner du avskrift av den formelle korresponsdansen:


SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA KENNETH ERIKSEN (H)
- FREMDRIFT FOR  BYGGING AV FLERBRUKSHALL VED ÅRVOLL SKOLE

Kenneth Eriksen (H) har stilt følgende spørsmål vedrørende bygging av flerbrukshall ved Årvoll 

skole: 

Over lengre tid, flere år, har det vært planlagt og prosjektert for en flerbrukshall på Årvoll. I

senere tid i forbindelse med Årvoll skole.

I den reviderte budsjettbehandlingen i sommer fremmet dessuten FrP et forslag, som fikk flertall,

om ekstra bevilgning til at en flerbrukshall på Årvoll skulle bygges med plass og egenskaper for å

ivareta idrettsklubben Årvoll ILs behov, i tillegg til skolens behov.

I valgkampen garanterte Jan Bøhler, på et partiarrangement på Isdammen, for at flerbrukshallen

ble realisert dersom AP kom i maktposisjon i Rådhuset. Dessuten står hallen spesifikt nevnt på

side 52 i Byrådsplattformen.

Hva er status for fremdriften?

Når forventes det at byggearbeidene starter?

Når forventes det at hallen er ferdigstilt?

Og blir idrettslagets behov ivaretatt i den endelige realiseringen av hallen?


Svar:

Undervisningsbygg har utredet alternativer for flerbrukshall som også ivaretar idrettens behov. 

Endelig avklaring av alternativ vil foreligge i månedsskiftet juni/juli inneværende år. Årsaken til at 

dette tar noe tid er at enkelte av løsningene kan kreve omregulering.

Alternativene har ulike økonomiske konsekvenser. Det tas sikte på å innarbeide forslag til endelig 

kostnadsramme i budsjettet for 2017 og med forventet oppstart samme år.

Ferdigstillelse er avhengig av endelig valg av løsning. Jeg kommer tilbake til saken med 

orientering om forslag til løsning når regulering m.v. er avklart. Økonomiske hensyn vil bli tungt 

vektlagt.

Geir Lippestad
byrådHer er første innlegg i denne saken:
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-flerbrukshallen-pa-arvoll.html