søndag 13. mars 2016

Årvollhallen - Byggestart i 2017

I februar stilte jeg spørsmål til Byrådet om hva som er status på Årvollhallen. Denne uken fikk jeg svar (se nederst). I brevet skriver byråden at byggestart er planlagt til 2017. Det er bra!

Det som bekymrer meg litt, som gjør at jeg må følge opp saken mer, er følgende formuleringer:
  • "Endelig avklaring av alternativ vil foreligge i månedsskiftet juni/juli inneværende år."
  • "Økonomiske hensyn vil bli tungt vektlagt."
Er dette bare standardfraser, eller ligger det noe mer her? Dette må jeg følge opp fremover. Idrettslaget har valgt løsningen de vil ha. Poenget med tilleggsbevilgningen som ble gjort i den reviderte budsjettprosessen var jo at idrettslaget skulle få det som de ønsker, fordi idretten er så viktig på Årvoll og klubben trenger både lager, kontorer, cafe og fotballgarderober - eller et skikkelig klubbhus som det også heter.

Hvorfor vil "økonomiske hensyn bli tungt vedktlagt"? Er ikke bevilgningene allerede gjort? Blir det et nytt steg tilbake ved neste budsjettbehandling? Blir det bare en minimumshall likevel, selv om vi har tatt denne ekstrarunden for å sikre at klubbens interesser blir ivaretatt?

Jeg synes det var unødvendig å skape usikkerhet om Årvollhallen. Nå har vi kjempet lenge nok. Håper vi ikke trenger flere omkamper.


Under finner du avskrift av den formelle korresponsdansen:


SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA KENNETH ERIKSEN (H)
- FREMDRIFT FOR  BYGGING AV FLERBRUKSHALL VED ÅRVOLL SKOLE

Kenneth Eriksen (H) har stilt følgende spørsmål vedrørende bygging av flerbrukshall ved Årvoll 

skole: 

Over lengre tid, flere år, har det vært planlagt og prosjektert for en flerbrukshall på Årvoll. I

senere tid i forbindelse med Årvoll skole.

I den reviderte budsjettbehandlingen i sommer fremmet dessuten FrP et forslag, som fikk flertall,

om ekstra bevilgning til at en flerbrukshall på Årvoll skulle bygges med plass og egenskaper for å

ivareta idrettsklubben Årvoll ILs behov, i tillegg til skolens behov.

I valgkampen garanterte Jan Bøhler, på et partiarrangement på Isdammen, for at flerbrukshallen

ble realisert dersom AP kom i maktposisjon i Rådhuset. Dessuten står hallen spesifikt nevnt på

side 52 i Byrådsplattformen.

Hva er status for fremdriften?

Når forventes det at byggearbeidene starter?

Når forventes det at hallen er ferdigstilt?

Og blir idrettslagets behov ivaretatt i den endelige realiseringen av hallen?


Svar:

Undervisningsbygg har utredet alternativer for flerbrukshall som også ivaretar idrettens behov. 

Endelig avklaring av alternativ vil foreligge i månedsskiftet juni/juli inneværende år. Årsaken til at 

dette tar noe tid er at enkelte av løsningene kan kreve omregulering.

Alternativene har ulike økonomiske konsekvenser. Det tas sikte på å innarbeide forslag til endelig 

kostnadsramme i budsjettet for 2017 og med forventet oppstart samme år.

Ferdigstillelse er avhengig av endelig valg av løsning. Jeg kommer tilbake til saken med 

orientering om forslag til løsning når regulering m.v. er avklart. Økonomiske hensyn vil bli tungt 

vektlagt.

Geir Lippestad
byrådHer er første innlegg i denne saken:
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-flerbrukshallen-pa-arvoll.htmlDet blir en ny sykkelvei!

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg fra MdG viser handlerkraft og har bestilt bygging av ny sykkelvei ved Veksthusfløtten og Øvre Lunden.

Jeg sendte henne et spørsmål om en mulighet, og byråden tok ballen. Meget bra!

I januar fikk jeg et tips fra Jan Ivar Petersen om et planlagt arbeid med vannledninger, som innebærer at man må grave opp og tette igjen etterpå. Området som graves opp passer utmerket for å lage en kort sykkelvei, og kostnadene med å legge sykkelvei blir minimal når man først har gravd opp og uansett må tette igjen.

Da benyttet jeg muligheten min som medlems av bystyret og som folkevalgt ombundsmann til å sende et spørsmål til byråden om dette. En våken byråd tok imot spørsmålet med åpne armer, ba om en vurdering og kom frem til at dette var en god mulighet. Og dermed sendte hun en bestilling om at dette skulle gjøres.

Formelt må saken igjennom bydelsutvalget i Bjerke for å bli godkjent, men det håper jeg skal være en formalitet.

Her kan du se hele saksgangen, fra spørsmål, til vurdering til bestilling:
http://byr-journal.cloudapp.net/Journal/SearchRelated?caseYear=2016&sequenceNumber=646#

Min første sak om dette:
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/frste-oppdrag-som-ombudsmann-har-stilt.html

fredag 11. mars 2016

Enstemmighet for Årvollhall i ekspressfart!

Torsdag 10. mars sendte et enstemmig Bydelsutvalg i Bjerke bedskjed om at Årvollhallen bør bygges i ekspressfart. Bydelsutvalget behandlet saken om justeringer i reguleringen tilknyttet hallen slik at hallen kan bygges slik at også idretsslagets interesser blir ivaretatt.

Bydelsadministrasjonen, bydelsutvalget, kultur- og oppvekstkomiteen og Miljø- og samferdselskomiteen sa alle enstemmig at dette bør skje på raskest mulig måte.

For sikkerhets skyld tok jeg noen ekstrarunder med bydelsadministrasjonen for å kvalitetssikre at vi ikke gjorde noe feil ift tildelinger av tippemidler. Viktig å ikke snuble på oppløpssiden nå. Alt ser ut til å være i skjønneste orden.

ALLE lokale partier ønsker seg Årvolhallen, snarest mulig!

onsdag 2. mars 2016

Vantene blir fikset i Lørenhallen, men hva med garderobene og banedekket?

I februar stilte jeg spørsmål til Idrettsbyråden om hva som skjer med Lørenhallen. Hallen er skikkelig sliten og tilfredsstiller ikke kravene som skal til for klubbens bruk, og garderober er allerede stengt.

Jeg har fått svar om at vantene er besluttet fikset, men ingen andre ting er avklart.

Riktignok skal KID gjøre nye vurderinger nå i mars, for å se hvilke ytterligere tiltak som skal bør gjøres i Lørenhallen (sett opp mot andre anlegg), evt hva som bør inngå i kommunebudsjettet for neste år.

Her kan du se saksgangen som ble utløst av min henvendelse til idrettsbyråden:
http://byr-journal.cloudapp.net/Journal/SearchRelated?caseYear=2015&sequenceNumber=3719

Se også min første sak om dette:
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-lrenhallen.html