mandag 1. februar 2016

Første oppdrag som ombudsmann - har stilt spørsmål til Byråden

En del av jobben som folkevalgt er å være folkets ombundsmann. Det er en av mine oppgaver å ta imot innspill, forslag og spørsmål fra borgerne, for så å se om jeg kan bidra til at saker belyses eller tas imot inn i forvaltningen eller til politisk behandling. Dette er en oppgave alle folkevalgte har, uavhengig av partipolitisk tilhørighet.

Noen ganger er spørsmålene eller tipsene så bra, at jeg kan legge egen innsats i å få dem frem. Slik som forslaget jeg fikk for cirka to uker siden fra Jan Ivar Pettersen. Jan Ivar hadde fått med seg at det skal gjøres et arbeid med vannledningene i området Øvre Lunden og Veksthusfløtten. Og i akkurat samme strekning som vannledningene, ser det ut til å passe utmerket med en sykkelvei.

Når man først graver opp strekningen pga vannledningene, så vil kostnadene ved å anlegge sykkelvei bli forsvinnende små når man likevel må tette igjen etter gravingen. Det blir nesten som å få 2 for 1.

Det er strekningen som i bildet under mellom B2 og B3 som kunne være godt egnet og aktuell for en sykkelvei.


Siden ideen var god, så tok jeg først saken opp med mitt eget parti, og etter tilslutning der har jeg sendt et spørsmål til byråden for miljø- og samferdsel. Denne byråden har ansvaret både for vannledninger og sykkelveier, så ansvarsområdet hennes er helt perfekt. Muligheten for å sende spørsmål til byrådene, med krav om å få skriftlig svar tilbake er en av rettighetene jeg har som folkevalgt i bystyret, og er en rettighet jeg har i rollen som ombundsmann for Oslos befolkning.

Jeg stilte henne følgende spørsmål:


"I byggesak 201600497 planlegges det å legge en vannledning mellom Øvre Lunden og Veksthusfløtten, i Bjerke bydel.

Her finnes det en god mulighet for å lage en sykkelvei igjennom skogholtet som skiller disse veiene, da dette er punktet i dalen hvor avstanden er kortest mellom sykkelveien til RV 163 og sykkelveien til RV4. Per i dag har man ingen god forbindelse mellom disse gang- og sykkelveiene.

Av plansaken fremgår at det skal legges en vannledning under den samme trasèen som egner seg utmerket for en sykkelvei. I og med at hele området da graves opp, så kan det like gjerne planeres til gang/sykkelvei i stedet for en sti. Se vedlagte bilde fra plansaken. Det er strekningen B2 til B3 jeg omtaler.

Begge veiene er blindveier og har lite biltrafikk. Dagens gang- og sykkelløsning er noe uhensiktsmessig, mens en gangvei over den nye vannledningen er mye sikrere.
Slik jeg ser det så kan man altså her slå to fluer i en smekk - både ny vannledning og ny gang- og sykkelvei.

Vil byråden ta tak i denne muligheten som nå har oppstått og sørge for at det også blir opprettet en sykkelvei på denne strekningen?"

Nå får vi vente noen dager, og så får vi se hav byråden svarer. Hun er jo fra MdG, så sykkeveier burde jo ligge hennes hjerte nær. La oss se om det finnes handlekraft.


Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no