onsdag 17. februar 2016

Hva skjer med flerbrukshallen på Årvoll?

Jeg fortsetter å bruke min makt som Folkevalgt og Ombundsmann. Idag stilte jeg spørsmål til Skolebyråden om hva som er status og forventet fremdrift for flerbrukshallen på Årvoll skole.

Etter mange år med venting, fredede bygninger som stod i veien for realisering, er det viktig å holde trykket oppe på fremdriften. Daværende idrettsbyråd Guri Melbye nærmest garanterte ny hall på Årvoll da hun deltok på åpningen av Årvoll ILs kunstgressbane i sommer før valget.
Bildet er fra Kuben, og bare ment som en illustrasjon.

Nå ble det maktskifte i Rådhuset, men også Jan Bøhler har gitt personlige garantier for flerbrukshall på Årvoll, og Årvoll står spesifikt nevnt i byrådserklæringen som kom på plass etter valget. Jeg har derfor fulgt opp med spørsmål til skolebyråd Tone Tellevik Dahl om hva som skjer fremover.


Slik er mitt konkrete spørsmål formulert:

Over lengre tid, flere år, har det vært planlagt og prosjektert for en flerbrukshall på Årvoll. I senere tid i forbindelse med Årvoll skole.
I den reviderte budsjettbehandlingen i sommer fremmet dessuten FrP et forslag, som fikk flertall, om ekstra bevilgning til at en flerbrukshall på Årvoll skulle bygges med plass og egenskaper for å ivareta idrettsklubben Årvoll ILs behov, i tillegg til skolens behov.
I valgkampen garanterte Jan Bøhler, på et partiarrangement på Isdammen, for at flerbrukshallen ble realisert dersom AP kom i maktposisjon i Rådhuset. Dessuten står hallen spesifikt nevnt på side 52 i Byrådsplattformen.

Hva er status for fremdriften?
Når forventes det at byggearbeidene starter?
Når forventes det at hallen er ferdigstilt?
Og blir idrettslagets behov ivaretatt i den endelige realiseringen av hallen?


Da venter jeg på svar, som jeg har krav på som medlem av Bystyret, som Folkevalgt og Ombundsmann.


Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

søndag 14. februar 2016

Hva skjer med Lørenhallen?

Ishallen på Løren fyller 30 år iår, noe den også bærer preg av. Den er svært nedslitt på grunn av manglende vedlikehold over mange år. Dametoalettet har vært stengt hele sesongen da tak- og veggplater står i fare for å rase ned. Det er også store feil på selve spilleflaten.

Det kan virke som om ingen i kommuneadministrasjonen ønsker å ta ansvaret for mangler og oppussing. Hasle/Løren melder om at det foregår ansvarsfraskrivning mellom BYM og KID.

Hallen er flyttet fra BYM til KID. Slik at BYM nå er leietaker av hellen, mens KID er eier. Vedlikehold er normalt eiers ansvar, men hvilket ansvar har KID når hallen er overført i så dårlig stand?

Det er i alle fall ikke BYM og KID enige om, så jeg har brukt min makt som Ombudsmann og stilt Idrettsbyråden spørsmål (da har hun 2-3 uker på å svare meg skriftlig).

Hva har byråden tenkt å gjøre for å sikre at hallen settes i forsvarlig stand, og når kommer det til å skje?

Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

onsdag 10. februar 2016

Frivillighetsmidler, viktig å søke nå!

Undertegnede er nestleder i bydelens Kultur- og oppvekstkomite. Vi har to delegerte fullmakter. Vi innstiller på hvem som skal få tildelt fattigdomsmidler og vi fordeler bydelens avsatt frivillighetsmidler. Søknadsfristen for frivilligehtsmidlene er 28. februar, så nå må alle lag og foreninger tenke seg igjennom om de har prosjekter som kvalifiserer til støtte fra bydelen.
En politikers største glede er jo gjerne å kunne dele ut penger. Gjennom frivillighetsmidlene deler vi ut penger til prosjekter som styres av ildsjeler og de med hjerterom for andre. Frivilligheten har en svært viktig plass i Høyres verdigrunnlag, så vi ønsker oss mange søknader og mange prosjekter. Det vi ønsker oss aller mest er så mange gode prosjekter at vi må kjempe for større bevilgninger.

Det er opp til deg, dine venner, de lag og foreninger som finnes i bydelen.
Send inn søknad NÅ!


Det kan søkes om:
  • Støtte til kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer, aktivitetsfremmende utstyr, som er utenom organisasjonens løpende aktiviteter.
  • Aktiviteter og arrangementer som når bredt i lokalmiljøet og omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe vil bli prioritert i tildelingen.
  • Prosjekter som bidrar til integrering og brobygging mellom organisasjoner og grupper.
  • Tiltak som forbedrer nærmiljøet, og arbeid som verner om naturområder og bydelens lokalhistorie.
  • Samarbeidstiltak mellom frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet.
  • Frivillighetsmidler kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.
  • Det gis ikke støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet, borettslag, boligsameier eller bydelens/kommunens tjenestesteder.
  • Det gis ikke støtte til ordinær drift.


Søknadsfrist er 28. februar

Klikk her for å gå til bydelens søknadsssider
Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

tirsdag 9. februar 2016

Idrettshallen er sikret!

I forrige uke truet Plan- og Bygningsetaten med å kaste ut alle barna som trente i HSIL-regi i deres nye idrettshall på Rommen, som de har overtatt tatt fra Jordan (ja, den gamle fabrikken).

Litt lamslåtte av kommunens manglende gangsyn gjorde at klubben sendte ut et nødrop til byens politikere. Jeg var så heldig at en barndomskompis husket å tipse meg om saken. Det gjorde at jeg fikk tatt tak i saken og kontaktet mine kollegaer i bystyret. Dermed kom Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg, sammen med Elin Horn Galtung og meg selv, til HSILs krisemøte (med fantastisk oppvisning).


På dett samme møte ankom også Anders Rødberg-Larsen, som er byrådssekretær for byutvikling. Han hadde fått med seg fullmakter til å oppheve utkastelsesvedtaket og han hadde fått med seg fullmakt til å gi hallen en 30års lang dispensasjon fra regiuleringsplanen, slik at hallen kan bli brukt til idrett og slik at hallen kvalifiserer til støtte fra kommune og stat (tippemidler). Når vi så også stilte med en gruppelder fra Høyre som kunne samstemme, så har vi med ett sikret både kortsiktig og langsiktig forutsigbarhet for den nye idrettshallen.

Det hører jo også med at Eirik er leder av Miljø- og Samferdselskomiteen (som har ansvar for bevilgningene til idrett) og at Elin Horn Galtung og jeg sitter i Finanskomiteen til bystyret. Så vi har ganske mye å si når det senere skal bevilges penger til både drift og investeringer til hallen.

Moralen her, er at vi politikere klarer faktisk (innimellom) å skjære igjennom når det virkelig trengs. Det er også veldig viktig å tipse politikere (gjerne meg) om konkrete saker, slik at vi får tatt i et tak. Det er ikke alt vi vet, selv om vi skulle ønske det.

Du kan lese mer om saken på lenken under:
https://www.facebook.com/hsil.no/posts/523722974475945Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

mandag 8. februar 2016

Krigsskolen + Idrett kan gi godt nærmiljø

I forrige uke behandlet vi i bydelsutvalget en utbyggingssøknad fra Krigsskolen. De ønsker å bygge boliger og idrettshall og mer til.

Som del av forhandlingene så har de også spilt inn muligheten for å bygge barnehager og andre ting. Det er også kommet opp at det finnes potensiale for å se på sambruk av leirens idrettsanlegg. For tiden har de en stor grusbane og en hinderløype, mens i søknaden sier de vurderer å bygge en idrettshall.I forrige uke fikk jeg med meg bydelsutvalget på at vi må passe på at denne muligheten om sambruk ikke forsvinner ut av mulighetsrommet for denne utbyggingen. Skal Forsvaret kunne dele den fremtidige idrettshallen med oss i sivilsamfunnet, så må vi passe på at leirens utforming blir slik at Forsvarets sikkerhetskrav kan innfris. Da er det viktig å være tidlig ute med tydelige signaler.

Det er klart at om idretten fikk muligheten til å bruke en fremtidig flerbrukshall i utvalgte helger, så innbyr jo det til gode turneringsarrangementer med gode parkeringsfasiliteter m.v.

Jeg mener BU nå har vært tidlig og tydelig ute med signaler om at vi ønsker sambruk. Det gjør at jeg kan følge opp saken videre når saken kommer opp som saker i komiteer i Rådhuset og til slutt i Bystyret.Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no

mandag 1. februar 2016

Første oppdrag som ombudsmann - har stilt spørsmål til Byråden

En del av jobben som folkevalgt er å være folkets ombundsmann. Det er en av mine oppgaver å ta imot innspill, forslag og spørsmål fra borgerne, for så å se om jeg kan bidra til at saker belyses eller tas imot inn i forvaltningen eller til politisk behandling. Dette er en oppgave alle folkevalgte har, uavhengig av partipolitisk tilhørighet.

Noen ganger er spørsmålene eller tipsene så bra, at jeg kan legge egen innsats i å få dem frem. Slik som forslaget jeg fikk for cirka to uker siden fra Jan Ivar Pettersen. Jan Ivar hadde fått med seg at det skal gjøres et arbeid med vannledningene i området Øvre Lunden og Veksthusfløtten. Og i akkurat samme strekning som vannledningene, ser det ut til å passe utmerket med en sykkelvei.

Når man først graver opp strekningen pga vannledningene, så vil kostnadene ved å anlegge sykkelvei bli forsvinnende små når man likevel må tette igjen etter gravingen. Det blir nesten som å få 2 for 1.

Det er strekningen som i bildet under mellom B2 og B3 som kunne være godt egnet og aktuell for en sykkelvei.


Siden ideen var god, så tok jeg først saken opp med mitt eget parti, og etter tilslutning der har jeg sendt et spørsmål til byråden for miljø- og samferdsel. Denne byråden har ansvaret både for vannledninger og sykkelveier, så ansvarsområdet hennes er helt perfekt. Muligheten for å sende spørsmål til byrådene, med krav om å få skriftlig svar tilbake er en av rettighetene jeg har som folkevalgt i bystyret, og er en rettighet jeg har i rollen som ombundsmann for Oslos befolkning.

Jeg stilte henne følgende spørsmål:


"I byggesak 201600497 planlegges det å legge en vannledning mellom Øvre Lunden og Veksthusfløtten, i Bjerke bydel.

Her finnes det en god mulighet for å lage en sykkelvei igjennom skogholtet som skiller disse veiene, da dette er punktet i dalen hvor avstanden er kortest mellom sykkelveien til RV 163 og sykkelveien til RV4. Per i dag har man ingen god forbindelse mellom disse gang- og sykkelveiene.

Av plansaken fremgår at det skal legges en vannledning under den samme trasèen som egner seg utmerket for en sykkelvei. I og med at hele området da graves opp, så kan det like gjerne planeres til gang/sykkelvei i stedet for en sti. Se vedlagte bilde fra plansaken. Det er strekningen B2 til B3 jeg omtaler.

Begge veiene er blindveier og har lite biltrafikk. Dagens gang- og sykkelløsning er noe uhensiktsmessig, mens en gangvei over den nye vannledningen er mye sikrere.
Slik jeg ser det så kan man altså her slå to fluer i en smekk - både ny vannledning og ny gang- og sykkelvei.

Vil byråden ta tak i denne muligheten som nå har oppstått og sørge for at det også blir opprettet en sykkelvei på denne strekningen?"

Nå får vi vente noen dager, og så får vi se hav byråden svarer. Hun er jo fra MdG, så sykkeveier burde jo ligge hennes hjerte nær. La oss se om det finnes handlekraft.


Har du saker du vil at jeg skal ta opp i bydelen eller i bystyret eller med byrådet, så gi meg beskjed, Send meg email på kenneth.eriksen@oslobystyre.no