tirsdag 28. april 2015

De viktigste tingene fra Oslo Høyres program om skole, slik jeg ser det #H63

De viktigste tingene fra Oslo Høyres program om Osloskolen, slik jeg ser det

Osloskolen skal bidra til at alle elever kan realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole skal kunne måle seg med de beste skolene i Europa fra barneskole til studiespesialisering eller yrkesfag.

Oslo-skolen er landets beste skole!

Elevene skal møte en skole som gir dem muligheten til å utnytte sitt potensial. Samtidig skal skolen stille krav til at elevene respekterer hverandre, lærerne og ordensreglene slik at alle får et best mulig læringsmiljø.

For at hver enkelt elev skal kunne bli best mulig, er det viktig at elevene får tilpasset undervisning. Derfor vil vi gi elevene rett til å velge mellom ulike nivåer på undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.

Mangfoldet i Oslo-skolen er en styrke, og byens skoler skal ha frihet til å bygge sin egen pedagogiske profil.

Vi vil fortsette med måling av elevenes ferdigheter og ha åpenhet om skolenes resultater fordi det gjør det mulig å målrette innsats og ressurser der vi trenger det.

Lærerne er skolens viktigste ressurs. For å utvikle Oslo-skolen videre må vi derfor tilby utfordrende arbeidsoppgaver, gode arbeids- og lønnsbetingelser og muligheter til etter- og videreutdanning.

For å gjøre Oslo-skolen til en av Europas beste vil Oslo Høyre derfor:


 • gi elevene rett til nivåvalg i undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk
 • innføre obligatorisk etterutdanning for skoleledere og pedagogisk personale
 • at elever som ikke oppnår målsatte ferdigheter, alltid gis ekstra undervisning slik at de kan mestre neste nivå
 • ha et strengt ordensreglement i Oslo-skolen og gi læreren mulighet til å håndheve det
 • innføre en øvre fraværsgrense i den videregående skolen og følge opp elever i faresonen
 • styrke samarbeidet med frivilligheten for å sikre bedre leksehjelp og andre aktiviteter etter skoletid
 • gi Oslos elever fra første til tiende trinn flere undervisningstimer i uken
 • sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skolen

Bekjemping av mobbing

Mobbing kan skade et menneske for livet og aksepteres ikke i Oslo-skolen. God klasse- og skoleledelse er viktig i kampen mot mobbing, og lærerne må derfor gripe tidlig inn når mobbing oppdages.

Vi vil at i de alvorlige mobbesakene skal løsningen alltid være basert på hva som er enklest og best for offeret. Det er ikke den som mobbes, som skal bære konsekvensene av mobberens atferd, men den som mobber.For å bekjempe mobbing vil Oslo Høyre derfor at

 • alle skolene og barnehagene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing
 • det er mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofrene
 • alle ansatte i Oslo-skolen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd