tirsdag 28. april 2015

De viktigste tingene fra Oslo Høyres program om barnehager, slik jeg ser det #H63

En satsing på barnehagen er nødvendig for å sikre at alle barn som vokser opp i Oslo, får like muligheter ved skolestart. Å sørge for at alle barn som begynner på skolen, kan snakke godt nok norsk til å følge undervisningen, er barnehagenes viktigste bidrag.

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen. Innsatsen mot frafall i skolen begynner allerede i barnehagen. Mer enn mangler hver fjerde elev tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge ordinær undervisning når de begynner på skolen.

I Oslo ser vi at barnehagen kan bidra til at minoritetsbarn får bedre forståelse av norsk språk og kultur. I Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand får fire- og femåringer derfor gratis timer i barnehagen for å bedre norskkunnskapene hos barn med annet morsmål enn norsk. Evalueringer viser at dette virker, og at gratis tid i barnehagen har positiv effekt på barnas skoleresultater.

Oslo Høyre vil senke terskelen slik at også barn under fire år kan få gratis tid i barnehage.

For å styrke barnehagene vil Oslo Høyre derfor:
• innføre konkrete ferdighetsmål i norsk i barnehagen
• språkteste elever før skolestart og styrke norskopplæringen til barna som trenger det
• utvide den statlige ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til å gjelde barn mellom tre og fem år, men behovsprøvd etter foreldrenes inntekt.
• utarbeide felles retningslinjer for pedagogisk opplegg, måling og sikring av kvalitet og krav til ansatte for byens barnehager
• sikre en god uavhengig tilsynskontroll av kvaliteten i barnehagene
• ansette mer faglært arbeidskraft i barnehagene

Bekjemping av mobbing
Mobbing kan skade et menneske for livet og aksepteres ikke i Oslo-barnehagene. Det må derfor gripes tidlig inn når mobbing oppdages
Vi vil at i de alvorlige mobbesakene skal løsningen alltid være basert på hva som er enklest og best for offeret. Det er ikke den som mobbes, som skal bære konsekvensene av mobberens atferd, men den som mobber.
For å bekjempe mobbing vil Oslo Høyre derfor at
• alle barnehagene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing

• alle ansatte i Oslo-barnehagen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd